Features transforming social infrastructure Ukrainian village in the end of the XX – вeginning of the ХХІ: historical аspect

Fedorenko Y.A. Features transforming social infrastructure Ukrainian village in the end of the XX – вeginning of the ХХІ: historical аspect

 • The article is devoted to the analysis of social infrastructure transformation in Ukrainian village in the end of the ХХ – beginning of the ХХІ century. Besides, characteristics are given to such elements of its application as personal services sphere, pre-school and secondary education establishments, health care institutions. The article spotlights questions connected with optimization of rural education and medicine.

 • 1. Збарський В. К. Соціальна інфраструктура села як фактор відтворення робочої сили [Текст] / В. К. Збарський / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 154. – Ч. 1. – С. 152-160.2. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика [Текст] / Відп. редактори М. І.Долішній, С. М. Злупко ; у двох частинах, частина 1. – Київ : Наукова Думка, 1994. – 264 с.

  3. Губеня Ю. Село майбутнього // День 20 серпня 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. day.kiev.ua/uk/ article/ cuspilstvo/ selo-maybutnogo

  4.Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”: [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://ligazakon.ua.

  5. Про затвердження правил побутового обслуговування населення :Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=313-94-% EF&p= 1314607786864503.

  6. Концепція Національної програми відродження села на 1995-2005 роки [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/ show/ 3924-12

  7. Концепція Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року. Розп. КМУ від 10 серпня 2004 р. N 573[Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// www. licasoft.com.ua/ index.php/ component/lica/ href=0&view=text&base= 1&id=212917&menu=321105

  8. Концепція комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 – 2010 роки Розп. КМУ від 21 грудня 2005 р. N 536-р [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/536-2005-%D1%80

  9.Наказ міністерства аграрної політики України Про наукове забезпечення розроблення Комплексної програми підтримки розвитку українського села від 15.03.2006 №124 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.nau. ua/doc/?uid= 1021.2726.0

  10. Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року Розп. КМУ від 3 лютого 2010 р. № 121-р [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/121-2010-%D1%80

  11 Чи є розвиток українського села справжнім пріоритетом державної політики? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. csi.org.ua/ www/ ?p= 2264

  12. Татаревська М.С. Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення: Монографія [Текст] / М.С.Татаревська. – – Одеса, 2007. – 298 с.

  13. Дошкільна освіта України за 2012 рік. Статистичний бюлетень / під ред.. І.В.Качалової. – К., 2013. – 87с.

  14.Статистичний щорічник України за 2011 рік / під.ред.О.Г. Осавуленка. – К.: Тов. “Август Трейд”, 2012. – 559с.

  15. Кучма Л. Селянство – першооснова нашого народу: Виступ на Всеукраїнських зборах селян 9 лютого 1999 р. // Сільський час. – 1999. – 12 лютого

  16 Стахневич А. Культура як засіб соціалізації сільського населення [Текст] / А.Стахевич // Демографічні процеси в сучасній Україні. – С. 75.

  17. Лікарчук І. Вчитись ніколи не пізно [Текст] / І.Лікарчук// Освіта. – 1997. – 29 жовтня -5 листопада.

  18. Падалка С.С. Сільське життєве середовище [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-966-02-6441-0/8.pdf

  19 Прикарпатське село має свій дитячий садочок: Новини та народні новини Івано-Франківська. – 15 серпня 2011р. : [Електронний ресурс] / Режим доступу:/ http:// paralleli.if.ua/news/14145.html.

  20.Шевченко Л. Духовний поступ суспільства в нових умовах [Текст] / Л.Шевченко // Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – К., 1997.- С. 316.

  21. В Україні закривають сільські школи [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2009/09/06/627118.html

  22.Освіта України -2011(1) [Електронний ресурс]. – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/ ua/activity/ education/ educatiom- reform/ informatsijno – analitichni – materiali – pro-diyalnist- ministerstva-osviti-i-nauki-molodita-sportu-ukrajini-1/

  23. Статистичний збірник “Характеристика сільських населених пунктів Кіровоградської області станом на 1 листопада 2005 року”.- Кіровоград: ГУС в Кіров. області, 2006. – 122с.

  24. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України в 2011 році. Статистичний бюлетень / відп. за вип. І.Качалова. – К.,2012. – 89с.

  25.Сімейна медицина на селі [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.gorod.cn.ua/news_34802.html

  26. Ковальчук Н. Операція “Оптимізація” [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?do=print&id=1362132021

 • Ukrainian village in the end of the ХХ – beginning of the ХХІ
 • Download full version

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*