Vernadsky and archeology of Poltava region

Suprunenko О. В. V. I. Vernadsky and archeology of Poltava region

 • The article analyzes the contribution of the world-renowned scholar and lexicographer, the creator of the theory of the biosphere and the noosphere, the first president of the Ukrainian Academy of Sciences V.I. Vernadsky (1863 – 1945) to the study of Poltava region antiquities, where he began his first independent research. Paper was prepared for the 150th anniversary of the birth of the thinker.
 • 1. Борисковский П. Й. Палеолит Украины : Историко-археологические очерки / П. Й. Борисковский // МИА / АН СССР, Ин-т археол. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1953. – № 40. – 464 с.
  2. Боталов С. Г. Міжнародна наукова конференція у Комсомольську “Мадяри в Середньому Подніпров’ї” / С. Г. Боталов, О. П. Моця, О. Б. Супруненко // Археологія / НАН України, Ін-т археол. – К. : Академперіодика, 2011. – № 4. – С. 142 – 144.3. Вернадский В. И. О результатах раскопок в с. Гонцы Лубенского уезда и материалы к ней 1914-1915 : Рукопись; [Полтава, 1918] / В.И. Вернадский // Архив РАН. – Ф. 518. – Оп. 1. – Д. 332. – 19 л.4. Вернадский В. И. О результатах раскопок в с. Гонцы Лубенского уезда и материалы к ней 1914-1915 [гг.] / В. И. Вернадский; [публ., прим. Світлани Кигим, Ігоря Гавриленка] // В. І. Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / ПДАА; ПКМ; [укл. В. М. Самородов, С. Л. Кигим; наук. ред. К. С. Ситник]. – Полтава : Полтавський літератор, 2008. – С. 108 – 124.

  5. Вернадский В. И. Дневники, 1917-1921 / В. И. Вернадский; НАН, Ин-т археогр. [сост. М. Ю. Сорокина, М. Ю. Киржаев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская]. – К. : Наукова думка, 1994. – 271 с.

  6. Гавриленко І. Участь Володимира Вернадського в дослідженнях Гінцівської пізньопалеолітичної стоянки / Ігор Гавриленко, Світлана Кигим // В. І. Вернадський і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / ПДАА; ПКМ; [укл. В. М. Самородов, С. Л. Кигим; наук. ред. К. С. Ситник]. – Полтава : Полтавський літератор, 2008. – С. 125 – 143.

  7. Губарь В. М. Про відновлення садиби В. І. Вернадського на Бутовій горі / Губарь В. М., Іщенко Ж. І. // Полтавський археологічний збірник : зб. н. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; [за ред. О.Б. Супруненка]. – Полтава : Полтавський літератор, 1995. – Частина 3. – С. 132 – 136.

  8. Документи з історії Центрального пролетарського музею Полтавщини : зб. док. / ПКМ; [упорядн. Супруненко О.Б.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1993. – 138 с.

  9. З листування з Володимиром Вернадським / Публ. та прим. Супруненка О. Б. // Полтавський археологічний збірник : Пам’яті В. М. Щербаківського (1876 – 1957) : зб. н. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; [за ред. О. Б. Супруненка]. – Полтава: Археологія, 1995. – Частина 4. – С. 178 – 183.

  10. Каталог Археологічного відділу Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства // Робочий архів фондів ПКМ. – Т. 2 / [укл. Щербаківський В. М., Рудинський М. Я., Тахтай О. К. та ін. : рукопис]. – Полтава, 1913-1938. – 328 арк.

  11. Кигим С. Л. В. В. Докучаєв, В. І. Вернадський та Полтавщина // Полтавський краєзнавчий: Сторінки історії та колекції : зб. н. пр. / ПКМ; ПНТК; [ред. кол. : Г. П. Білоус, П. К. Бондаревський, О. Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1991. – С. 5 – 20.

  12. Кигим С. Л. В. І. Вернадський і Полтавський краєзнавчий музей / С. Л. Кигим // ТДП першої Полтавської наук. конф. з історичн. краєзнавства / ПДПІ ім. В. Г. Короленка; ПНТК; ПКМ та ін.; [ред. кол.: П. М. Денисовець, В. Є. Лобурець (відп. ред.), О. О. Нестуля та ін.]. – Полтава : Вид-во “Полтава”, 1989. – С. 84 – 85.

  13. Кигим С. Л. Природничі колекції музею К. М. Скаржинської / Кигим С. Л., Кондратенко Т. К. // АЛЛУ / Ін-т археол. НАН України; ЦОДПА. – Полтава : Археологія, 2002. – № 1 (11). – С. 21 – 24.

  14. Листування В. І. Вернадського з питань розкопок Гінцівської пізньопалеолітичної стоянки / [публ. та прим. Світлани Кигим] // В. І. Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / ПДАА; ПКМ; [укл. В. М. Самородов, С. Л. Кигим; наук. ред. К. С. Ситник]. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 144 – 150.

  15. Лямкін В. В. Пам’ятний знак В. І. Вернадському / В. В. Лямкін, О. Б. Супруненко // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / УК ПОДА; ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; [упорядн., наук. ред. Супруненко О. Б.; кол. авт.; ред. кол.: Близнюк І. Ф. (гол. редкол.), Кулатова І. М., Терпиловський Р. В. та ін.]. – К.- Полтава: Полтавський літератор, 2008. – С. 94.

  16. Маєвська С. В. Половецька стела з Полтавщини / Маєвська С. В., Супруненко О. Б. // Археологічні дослідження в Україні 2004 – 2005 рр.: зб. н. пр. / Ін-т археол. НАН України; [за ред. Н. О. Гаврилюк]. – К.-Запоріжжя: Дике поле, 206. – Вип. 8. – С. 274 – 275.

  17. Материалы к оценке земель Полтавской губернии: Естественно-историческая часть. Отчёт Полтавскому губернскому земству: Кременчугский уезд / Составлен Вернадским В. И. / Изд-е Полтав. Губ. Земства; [работа исполн. под непосред. руковод. проф. … В. В. Докучаева]. – СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1892. – Вып. XV. – 156 с.

  18. Сергачова Е. О. Хроніка подій 2005-2007 рр. / Е. О. Сергачова // Свічадо Подніпров’я: Краєзнавчий альманах / Комсом. ІКМ; Музей історії ВАТ “Полтавський ГЗК”; [ред. кол.: Стахів Т. А. (гол. ред.), Слівіна М. Ю., Стахів М. П.]. – Комсомольськ: ПП Мироненко Д. М., 2008. – Кн. IV. – С. 73 – 78.

  19. Слово на захист музею: (Неопублікований рукопис В. І. Вернадського) / [публ. і прим. Кигим Світлани і Супруненка Олександра] // Наука і суспільство. – К. : Знання, 1993. – № 11-12. – С. 29 – 31.

  20. Старожитності Кременчука : Археологічні пам’ятки території та округи міста / Супруненко О. Б., Кулатова І. М., Мироненко К. М., Кракало І. В., Тітков О. В.; Ін-т археол. НАН України; ЦОДПА; Кременч. КМ; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.]. – Полтава-Кременчук : Археологія, 2004. – 160, IV с.

  21. Супруненко О. Б. Пам’ятки археології Полтавщини в матеріалах Докучаєвської експедиції 1888-1890 рр. / Супруненко О. Б. // АЛЛУ / ЦОДПА. – Полтава : Археологія, 1998. – № 1-2 (3-4). – С. 107 – 111.

  22. Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М. Скаржинської) / Супруненко О. Б.; Ін-т археол. НАН України; ЦОДПА; [наук. ред. П. П. Толочко]. – К.-Полтава : Археологія, 2000. – 392 с., 1 кол. вкл.

  23. Супруненко О. Б. Кургани Нижнього Припсілля / О. Б. Супруненко, В. В. Шерстюк; Ін-т археол. НАН України; ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; [наук. ред. Скорий С. А.]. – К. : ЦП НАН України і УТОПІК, 2011. – 472 с., XXIV с. кол. вкл.

  24. Сытник К. М. В. И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине / К. М. Сытник, С. М. Стойко, Е. М. Апанович; АН УССР. – К. : Наукова думка, 1984. – 236 с.

  25. Шерстюк В. В. Кам’яні надгробки з курганних кладовищ XVII – XIX ст. / Шерстюк В.В. // Свічадо Подніпров’я : Краєзнавчий альманах / Комсом. ІКМ; Музей історії ВАТ “Полтавський ГЗК”; [ред. кол. : Стахів Т.А. (гол. ред.), Слівіна М.Ю., Стахів М.П. та ін.]. – Комсомольськ : Apriori print, 2012. – Кн. VIII. – С. 58 – 64.

  26. Яковлєва Л. А. Основні етапи досліджень поселень з житлами та іншими конструкціями з кісток мамонта басейну Дніпра (до 130-річчя розкопок Гінців) / Яковлєва Л. А. // Кам’яна доба України: зб. н. ст. / Ін-т археол. НАН України; УК ПОДА; ПКМ та ін.; [ред. кол. : Залізняк Л. Л. (гол. ред.), Гавриленко І. М., Кухарчук Ю. В. та ін.]. – К. : Шлях, 2003. – Вип. 4. – С. 18 – 42.

 • V.I. Vernadsky, Poltava region
 • Download full version

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*