Московсько-стамбульська дипломатія і перехід київської митрополії під владу московського патріарха

Шкрібляк Микола. Московсько-стамбульська дипломатія і перехід київської митрополії під владу московського патріарха

Шкрібляк Микола – докторант кафедри релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 • У статті, на основі всебічного аналізу джерельної бази та різнопланового історіографічного матеріалу (світського і церковного походження), реконструйовано основні етапи московсько-стамбульської дипломатії та проаналізовано історичні передумови переходу Київської Митрополії до складу Московської Патріархії. Особливу увагу звернено на витлумачення місця та ролі зовнішніх чинників, а також на участь іноземних духовних і політичних центрів у реалізації проекту інкорпорації Української православної церкви до Московської 1686 р. Водночас дано критичну оцінку діянням Константинопольського патріарха Діонісія IV, який під тиском політичних обставин зважився видати Томос про відмову від духовної опіки над Київською Митрополією, давши цим самим своє благословення на її передачу в канонічну залежність московських патріархів.
 • 1.Акты исторические, относящиеся к истории России. – Изд. А.И.Тургеневым. – СПб., 1841-1842. – Т.1. – 397 с.

  2. Архив Юго-Западной России (далі – АЮЗР). – Ч. 1. – Т. V. Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620 – 1694 гг.) / Изд. С. А. Терновским. – К.: Временная комиссия для разбора древних актов, 1872. – ХІ, 488 с.

  3. Бендза М. Інкорпорація Київської митрополії до Московського патріархату // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 389-390. – С.78.

  4. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4-х т. – Нью-Йорк, 1995. – Репринтне видання. – К.: Українська Православна Церква Київський Патріархат, 1998. – Т. ІІ. – 396 с.

  5. Воронин О. Історичний шлях УАПЦ / Олександер Воронин. – Кенсінґтон (США): Воскресіння, 1992. – 136 с.

  6. Грамота Досифея, патріарха Ієрусалискаго членам южнорусской церкви // АЮЗР. – Ч. 1. – Т. V. – С. 11-32.

  7. Грамота царей Іоанна и Петра и царевны Софьи в малую Россию. Сентябрь 1685 г. // АЮЗР. – Ч.1. – Т.V. – С.14.

  8. Грушевський М. Історія України: В 11-ти т. (12 кн.) – Нью-Йорк, 1955. – Т.5. Суспільно-політичний устрій і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14-17 віків. – 864 с.

  9. Дорошенко Д. Нарис історії України в 2 томах. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2. – 349 с.

  10. Досифей, патриарх. Неизданные главы. – Неизданные главы истории Иерусалимских патриархов патриарха Досифея Нотара / Сообщения императорского православного палестинского общества. – 1896. – С. 23-42.

  11. Енциклопедія історії України: Т. 1: А – В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2003. – 688 с.: іл.

  12. Єринюк Р. Українська Православна Церква. – Львів: Літопис, 2010. – 382 с.

  13. Инструкція, данная гетманомъ Самойловичемъ войсковому писарю Савве Прокоповичу, посланному в Москву съ депутатами от собора. 20 iюля 1685 р. // АЮЗР. – Ч.1. – Т.V. – С. 71-80.

  14. Инструкція, данная отъ патріарха Іоакима (Никите Алексеевичу), посланному къ патріарху Константинопольскому по делу подчиненія Кіевской митрополіи Московскому патріарху (без дати) // АЮЗР. – Ч.1. – Т. V. – С. 123-129.

  15. Источники Малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. – М., 1858. – Ч. 1 (1649 – 1687 гг.). – М.: Университетская типография, 1858. – 350 с.

  16. Книга правил Святих Апостолів, Вселенських і Помісних соборів, і Святих Отців (далі – Книга правил) / Пер. Чокалюк С.М. – Київ: Преса України, 2008. – 368 с.

  17. Колодний А. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична збірка вибраних статей і тез). – К., 2009. – 450 с.

  18. Копреева Т.Н. Русско-польские отношения во второй половине XVII века. – с.

  19. Костомаровъ Н. Кн. 6. – Т. 15: Руина. Гетманства Бруховецкого, Многогрешного и Самойловича / Н. Костомаров. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – 813 с.

  20. Кущинський А. Коротка історія Української православної церкви. – Чикаго: Видання Братства Св. Володимира, 1971. – 102 с.

  21. Лотоцький О. Автокефалія: У 2 томах. – К.: Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репринт. – 1999. – Т.2. – 555 + зміст на 6 ст.

  22. Лунін С. Іван Самойлович / С.І. Лунін / Худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. – Харків: Фоліо, 2009. – 123 с.

  23. Лурье В.К. Руское православне между Киевом и Москвой. Очерк истории русской православной традиции между XV и ХХ веками. – М.: Три квадрата, 2010. – 296 с.

  24. Макарий (Булгаков), Митрополит. История Русской Церкви: В 12 т. – Т.9. – Кн.V.: Период разделения Русской Церкви на две митрополии. История Западнорусской или Литовской митрополии (1458 – 1596) / Под ред. Б.Н.Флори. – М., 1996. – 680 с.

  25. Материалы для истории раскола. – М., 1879. – Т. ІV.

  26. Митрополит Іларіон. Приєднання Церкви Української до Московської і 1686 році. Видання п’яте доповнене. – Вінніпег, 1948. – 70 с.

  27. Митрополит Іларіон. Українська Церква за час Руїни (1657 – 1687) / І.Огієнко, митрополит Іларіон. – Вінніпег: Українське наукове православне богословське товариство, 1956. – 564 с.

  28. Митрополит Іларіон. Українська Церква за час Руїни (1657 – 1687). – Вінніпег: Українське Наукове Православне Богословське Товариство, 1956. – 564 с.

  29. Митрополит Іларіон. Українська церква: У 2 т. – Вінніпег, 1956. – Т.1. – 242 с.; Т.2. – 326 с.

  30. Мудрий С., Владика д-р, ЧСВВ. Нарис історії Церкви в Україні. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського теологічного катехитичного інституту, 1999. – 526 с.

  31. Письмо гетмана Ивана Самойловича к царям Иоанну и Петру Алексеевичам, по поводу собора, бывшаго въ Кіеве для избранія митрополита. 20 іюля 1685 р. // АЮЗР. – Ч. 1. – Т. V. – С. 66.

  32. Письмо Досифея, патріарха Іерусалимскаго, къ Іоакиму, патріарху Московскому. Апрель 1686 г. // АЮЗР. – Ч. 1. – Т. V. – С. 142-146.

  33. Письмо Досифея, патріарха Іерусалимскаго, царямъ Іоанну и Петру Алексеевичамъ, съ похвалою царямъ и подробным обсужденіемъ дела о подчиненіи Кіевской митрополіи Московскому патріарху // АЮЗР. – Ч. 1. – Т. V. – С. 147-157.

  34. Письмо Досифея, патріарха Іерусалимскаго, царямъ Іоанну и Петру Алексеевичамъ, съ похвалою царямъ и подробным обсужденіемъ дела о подчиненіи Кіевской митрополіи Московскому патріарху // АЮЗР. – Ч. 1. – Т. V. – С. 145

  35. Письмо Іоакима, патріарха Московского, къ патріарху Константинопольському, по поводу посвященія имъ, Іакимом, Гедеона Четвертинскаго въ митрополита Кіевскаго, съ просьбою прислать согласіе на подчиненіе Кіевской митрополіи Московскому патріархату. 11 ноября 1685 г. // АЮЗР. – Ч.1. – Т.V. – С. 112-115.

  36. Повідомлення короля Яна ІІІ Собеського духовенству і віруючим про призначення львівського єпископа Шумлянського Йосипа адміністратором Київської митрополії. Копія ХVІІІ ст. 10 березня 1675 р. // ЦДІА України у м. Львові. – Ф.129. – Оп. 1. – Спр. 693. – 1 арк.

  37. Полонська-Василенко Н. Українська Православна Церква після переяславської угоди. – Мюнхен – Рим – Париж, 1966. – С. 149-156.

  38. Посланіе великих государей Іоанна и Петра Алексеевича къ патріарху константинопольському Іакову, съ просьбою уступить патріарху московскому право рукополагать митрополитовъ въ Кіевъ. 11 декабря 1684 г. // АЮЗР. – Ч.1. – Т.V. – С. 46-50.

  39. Праця Андрусяка М. Українська церква // Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАУ в м. Львові). – Ф. 388. – Оп. 1. – Спр. 6. – 45 арк.

  40. Сеник С. Українська Церква у XVIІ столітті // Збірник статей з церковної історії Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів, 1993. – С. 25-71.

  41. Скочеляс І. “Нічия територія”: юрисдикційний статус і суспільно-правове становище Київської православної митрополії на Правобережній Україні (1675 – 1714 роки) // Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століть. Наук. зб. – Львів, 2011. – С. 167-182.

  42. Соловьёв С.М. История России с древнейших времен: в 15 кн. – М.: Соцэкгиз, 1959 – 1964. – Кн. 6. – 682 с.

  43. Терновский С. Исследование о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату. – К.: Губерн. Тип., 1872. – С. 1 – 176.

  44. Титов Ф. Окончательный переход Києва от Польши к России // ТКДА. – 1904. – №7. – С. 212-248.

  45. Тристаріччя підкорення Української Православної Церкви (Київської митрополії) Московській Патріархії // Рідна Церква: Український православний церковно-релігійний журнал. – 1986. – № 146. – С. 2-4.

  46. Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Репринтне видання. – Львів: Свічадо, 2001. – 362 с.

  47. Фонкич Б.Л. Иерусалимский патриарх Досифей и его рукописи в Москве // Византийский временник. – 1969. – №29. – С. 275-299.

  48. Шкрібляк М. Українська Церква (Київська Митрополія) в контексті зовнішньої політики гетьмана Івана Самойловича // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць. – Т.1 (31). – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С.192-200.

  49. Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII – XVIII віках. Договори за гетьманування І. Самойловича 1672 та 1674 рр. // УІЖ. – 1994. – № 4 (№397). – С.133-144.

  50. Bendza M. Prawoslawna diecezja Przemyska w latach 1596 – 1681. – Warszawa: Chrzescijanska academia teologiczna, 1982. – 267 s.

 • Московсько-стамбульська дипломатія, Київська Митрополія , Московська Патріархія
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*