Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861 – 1917 рр.

Казьмирчук М.Г. Росіяни в соціально-економічному розвитку Київської губернії 1861 – 1917 рр.

Казьмирчук Марія Григорівна – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри української історії та етнополітики історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • У статті проаналізовано становище, умови проживання, етнічні особливості та участь у суспільному та економічному житті росіян Київської губернії пореформеного періоду. Автор висвітлює особливості формування російського етносу в ракурсі розкриття національного складу населення Київської губернії.
 • 1. Адрес-календарь Киевской губернии на 1888 год / Сост. В. Г. Мозговой. – К., 1888. – 136 с.2. Адрес-календарь личного состава за 1894 г. – К., 1894. – 200 с.

  3. Города в России в 1910 году. – СПб.: Изд. ЦСК МВД, 1914. – 1158 с.

  4. Гуменюк А. О. Соціальна і національна структура міського населення Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) / А. О. Гуменюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 10. – С. 74 – 85.

  5. Гуржій І. О. Основні види непрофесійної діяльності київських купців: суспільна значущість і моральні заохочення (ХІХ ст.) / Гуржій І. О. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: Зб. наук. праць. – Вип. 27: Історичні науки. – Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2009. – С. 52 – 63.

  6. Донік О. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.) / Олександр Донік. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 271 с.

  7. Заец А. С. Сахарная промышленность в Украине: становление, развитие, реструктуризация / А. С. Заец. – К.: Наукова думка, 2004. – 326 с.

  8. Записка сенатора А. Половцова о состоянии общественного управления и хозяйства в городах Киевской губернии. – Ч. 1. – Б. м., б. г. – 460 с.

  9. Извлечение из отчета Киевского епархиального училищного совета за 1892 год // Киевские епархиальные ведомости. – 1894. – № 8 (16 апреля). – С. 120, 126.

  10. Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад / С. Червонная – пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 344 с.

  11. Кругляк Б. А. Торговельна буржуазія в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Кругляк Б. А. // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 72 – 81.

  12. Лазанська Т. І. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.) / НАН України, Інститут історії України. – К., 1999. – С. 282.

  13. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.): в 2-х томах / Б. Н. Миронов. – СПб., 1999. – Т.1. – 584 с.

  14. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.): в 2-х т. / Б. Н. Миронов. – СПб., 1999. – Т. 2. – 566 с.

  15. Молчанов В. Б. Життєвий рівень Київських поліцейських у ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Б. Молчанов // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2009. – Вип. ХVI. – С. 226 – 287.

  16. Петров М. Скрижалі пам’яті / Микола Петров / Упоряд. В. Ульяновський, І. Карсим. (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – К.: Либідь, 2003. – 336 с.

  17. Полный свод Законов Российской империи. – Кн. 2. – Т. IX – XVI. – СПб.: Издание юридического книжного магазина И. И. Зубкова, 1911. – С. 766.

  18. Російський державний історичний архівРДІА. – Ф. 776. – Оп. 20. – Спр. 531. – 88 арк.

  19. Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / Упоряд. Л. И. Похилевич. – Біла Церква, 2005. – 642 с.

  20. Старообрядці, старовіри – представники релігійної течії у російському православ’ї, які відкидали церковну реформу 50 – 60-х рр. ХVІІ ст., проведену патріархом Никоном та царем Олексієм Михайловичем, що передбачала уніфікацію церковного чину московської церкви з грецькою (Константинопольською) церквою. Старообрядців також називали липовани, пилипони або пилипи.

  21. Стороженко М. В. З мого життя / Упоряд. тексту та ілюстрацій, автор вступної статті В. Ульяновський. – К.: Либідь, 2005. – 430 с.

  22. Стороженко М. В. Моя служба на посаді інспектора народних шкіл на Київщині // Стороженко М. З мого життя / Упоряд. тексту та ілюстрацій, автор вступної статті В. Ульяновський. – К., 2005. – С. 238 – 293.

  23. Таранец С. Правовое положение старообрядцев города Киева и Киевской губернии в конце XVIII – начале XX вв. / Сергей Таранец. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/34503/

  24. Темірова Н. Р. Поміщицьке господарство Правобережної України в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Темірова Н. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія. Історія. – 2002. – Вип. 59. – С. 6 – 10.

  25. Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861 – 1917 рр.: соціально-економічна еволюція / Темірова Н. Р. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 319 с.

  26. Центральний державний історичний архів України у м. Київ. – Ф. 442. – Оп. 41. – Спр. 2а. – 18 арк.

  27. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 46. – Спр. 420. – 16 арк.

  28. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 54. – Спр. 371. – 9 арк.

  29. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 528. – Спр. 489. – 60 арк.

  30. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 634. – Спр. 2. – 364 арк.

  31. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 638. – Спр. 391. – 5 арк.

  32. ЦДІАК України. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1191. – 74 арк.

  33. Чорний С. Національний склад населення України в ХХ сторіччі: довідник / Сергій Чорний – К.: ДНВП “Картографія”. – 2001. – 88 с.

  34. Шульгин В. Я. Юго-Западный край под управлением Д. Г. Бибикова (1838 – 1853) // Древняя и новая Россия: сборник. – 1879. – Т. ІІ. – № 5. – С.10, 19 – 21.

 • соціально-економічний розвиток, Київська губернія
 • Завантажити повну версію

Be the first to comment

Leave a Reply

Ваш email не буде публікуватися.


*